Question: Kiểu gen của P như thế nào để đời sau thu được tỉ lệ kiểu hình 18:9:9:6:6:3:3:3:3:2:1 : AaBbCc × aabbcc AaBbCc × AabbCc AaBbCc × AaBbCc AaBbCc × AaBbcc

Question: Kiểu gen của P như thế nào để đời sau thu được tỉ lệ kiểu hình 18:9:9:6:6:3:3:3:3:2:1 :

AaBbCc × aabbcc
AaBbCc × AabbCc
AaBbCc × AaBbCc
AaBbCc × AaBbcc

Hướng dẫn

Kiểu hình F1 : 18 : 9 : 9 : 6 : 6 : 3 : 3 : 3 : 3 : 2 : 1 : 1
↔ 9 × (2 : 1 : 1) : 3 × (2 : 1 : 1) : 3 × (2 : 1 : 1) : 1 × (2 : 1 : 1)
↔ (2: 1: 1) × ( 9 : 3 : 3 : 1)
↔ (2 : 1 : 1) × (3 : 1) × (3 : 1)
2 : 1 : 1 → P : Aa × Aa, tính trạng trội không hoàn toàn
3 : 1 → P : Bb × Bb, tính trạng trội hoàn toàn
3 : 1 → P : Cc × Cc, tính trạng trội hoàn toàn
Vậy P : AaBbCc × AaBbCc
Đáp án cần chọn là: C

Question: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định thân cao, a quy định thân thấp, B quy định hạt màu vàng, b quy định hạt màu xanh. Phép lai cho đồng loạt thân cao, hạt màu vàng là

AaBB × aabb
AABb × aabb
AAbb × aaBB
AABb × Aabb

Hướng dẫn

AAbb × aaBB → AaBb → 100% thân cao, hạt vàng.
Đáp án cần chọn là: C

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site