Question: Màu sắc hoa của một loài thực vật do một gen có 4 alen A$_{1}$, A$_{2}$, A$_{3}$, A$_{4}$ nằm trên NST thường quy định. Trong đó A$_{1}$ quy định hoa tím, A$_{2}$ quy định hoa đỏ tươi, A$_{3}$ quy định hoa vàng, A$_{4}$ quy định hoa trắng. Thực hiện cá phép lai thu được kết quả như sau: Phép lai 1: Cây hoa tím lai với cây hoa vàng, thu được F$_{1}$ có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 50% cây hoa tím : 50% cây hoa vàng. Phép lai 2: Cây hoa đỏ tươi lai với cây hoa vàng, thu được F$_{1}$ có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 25% cây hoa đỏ nhạt : 25% cây hoa đỏ tươi : 25% cây hoa vàng : 25% cây hoa trắng. Phép lai 3: Cây hoa đỏ tươi lai với cây hoa tím, thu được F$_{1}$ có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 50% cây hoa tím : 25% cây hoa đỏ tươi : 25% cây hoa trắng. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Question: Màu sắc hoa của một loài thực vật do một gen có 4 alen A$_{1}$, A$_{2}$, A$_{3}$, A$_{4}$ nằm trên NST thường quy định. Trong đó A$_{1}$ quy định hoa tím, A$_{2}$ quy định hoa đỏ tươi, A$_{3}$ quy định hoa vàng, A$_{4}$ quy định hoa trắng. Thực hiện cá phép lai thu được kết quả như sau:
Phép lai 1: Cây hoa tím lai với cây hoa vàng, thu được F$_{1}$ có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 50% cây hoa tím : 50% cây hoa vàng.
Phép lai 2: Cây hoa đỏ tươi lai với cây hoa vàng, thu được F$_{1}$ có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 25% cây hoa đỏ nhạt : 25% cây hoa đỏ tươi : 25% cây hoa vàng : 25% cây hoa trắng.
Phép lai 3: Cây hoa đỏ tươi lai với cây hoa tím, thu được F$_{1}$ có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 50% cây hoa tím : 25% cây hoa đỏ tươi : 25% cây hoa trắng.
Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Thứ tự quan hệ trội lặn là tím trội hoàn toàn so với đỏ tươi, đỏ tươi trội hoàn toàn so với vàng, vàng trội hoàn toàn so với trắng.
II. Có 2 kiểu gen quy định hoa đỏ nhạt.
III. Kiểu hình hoa tím được quy định bởi nhiều kiểu gen nhất.
IV. Tối đa có 10 kiểu gen quy định màu hoa.

1
4
2
3

Hướng dẫn

Phép lai 1: Cây hoa tím × cây hoa vàng→ F$_{1}$: 50% cây hoa tím : 50% cây hoa vàng
Phép lai 2: Cây hoa đỏ tươi × cây hoa vàng→ F$_{1}$: 25% cây hoa đỏ nhạt : 25% cây hoa đỏ tươi : 25% cây hoa vàng : 25% cây hoa trắng. → đỏ tươi = vàng> trắng: A$_{2}$A$_{4}$ × A$_{3}$A$_{4}$
Phép lai 3: Cây hoa đỏ tươi × cây hoa tím→ F$_{1}$: 50% cây hoa tím : 25% cây hoa đỏ tươi : 25% cây hoa trắng. → tím>đỏ tươi> trắng; trội là trội hoàn toàn.: A­$_{2}$A$_{4}$ × A$_{1}$A$_{4}$ → A$_{1}$A$_{2}$:A$_{1}$A$_{4}$ : A$_{2}$A$_{4}$:A$_{4}$A$_{4}$
→ Thứ tự trội lặn: Tím > đỏ tươi= vàng> trắng
I sai.
II sai, chỉ có 1 kiểu gen là A$_{2}$A$_{3}$
III đúng, hoa tím có kiểu gen: A$_{1}$A$_{1/2/3/4}$
IV đúng, số kiểu gen quy định màu hoa là +4=10
Đáp án cần chọn là: C

 

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Question: Màu sắc hoa của một loài thực vật do một gen có 4 alen A$_{1}$, A$_{2}$, A$_{3}$, A$_{4}$ nằm trên NST thường quy định. Trong đó A$_{1}$ quy định hoa tím, A$_{2}$ quy định hoa đỏ tươi, A$_{3}$ quy định hoa vàng, A$_{4}$ quy định hoa trắng. Thực hiện cá phép lai thu được kết quả như sau: Phép lai 1: Cây hoa tím lai với cây hoa vàng, thu được F$_{1}$ có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 50% cây hoa tím : 50% cây hoa vàng. Phép lai 2: Cây hoa đỏ tươi lai với cây hoa vàng, thu được F$_{1}$ có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 25% cây hoa đỏ nhạt : 25% cây hoa đỏ tươi : 25% cây hoa vàng : 25% cây hoa trắng. Phép lai 3: Cây hoa đỏ tươi lai với cây hoa tím, thu được F$_{1}$ có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 50% cây hoa tím : 25% cây hoa đỏ tươi : 25% cây hoa trắng. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Bạn đang xem: Question: Màu sắc hoa của một loài thực vật do một gen có 4 alen A$_{1}$, A$_{2}$, A$_{3}$, A$_{4}$ nằm trên NST thường quy định. Trong đó A$_{1}$ quy định hoa tím, A$_{2}$ quy định hoa đỏ tươi, A$_{3}$ quy định hoa vàng, A$_{4}$ quy định hoa trắng. Thực hiện cá phép lai thu được kết quả như sau: Phép lai 1: Cây hoa tím lai với cây hoa vàng, thu được F$_{1}$ có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 50% cây hoa tím : 50% cây hoa vàng. Phép lai 2: Cây hoa đỏ tươi lai với cây hoa vàng, thu được F$_{1}$ có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 25% cây hoa đỏ nhạt : 25% cây hoa đỏ tươi : 25% cây hoa vàng : 25% cây hoa trắng. Phép lai 3: Cây hoa đỏ tươi lai với cây hoa tím, thu được F$_{1}$ có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 50% cây hoa tím : 25% cây hoa đỏ tươi : 25% cây hoa trắng. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site