Question: Một học sinh khi quan sát sơ đồ bên dưới đã rút ra một số nhận xét như sau : 1. Loài 2 không bị đột biến số lượng trong quá trình phát sinh các giao tử 2. Có thể đã xảy ra hai lần không hình thành thoi vô sắc trong quá trình phát sinh giao tử 3. Cá thể 3 mang đặc điểm của cả hai loài 1 và 2 nhưng thường bất thụ 4. Cá thể 4 có khả năng sinh sản hữu tính bình thường và được xem là loài mới 5. Cá thể 4 có kiểu gen đồng hợp về tất cả cặp gen Số nhận xét chính xác là: 2 4 3 5

Question: Một học sinh khi quan sát sơ đồ bên dưới đã rút ra một số nhận xét như sau :

1. Loài 2 không bị đột biến số lượng trong quá trình phát sinh các giao tử
2. Có thể đã xảy ra hai lần không hình thành thoi vô sắc trong quá trình phát sinh giao tử
3. Cá thể 3 mang đặc điểm của cả hai loài 1 và 2 nhưng thường bất thụ
4. Cá thể 4 có khả năng sinh sản hữu tính bình thường và được xem là loài mới
5. Cá thể 4 có kiểu gen đồng hợp về tất cả cặp gen
Số nhận xét chính xác là:

2
4
3
5

Hướng dẫn

Các nhận xét chính xác là : 1, 2, 3.
4 sai, do cá thể 4 mặc dù có khả năng sinh sản nhưng chưa được xem là loài mới, vì dù theo bất cứ con đường nào, loài luôn xuất hiện với ít nhất là 1 quần thể, một vài cá thể không thể được xem là loài mới.
5 sai, cá thể 4 không phải được tạo ra từ phương pháp lai xa và đa bội hóa → cá thể 4 không phải có kiểu gen đồng hợp.

Đáp án cần chọn là: C

Question: Quá trình hình thành loài mới là

Quá trình phát sinh những biến đổi lớn trên cơ thể sinh vật làm chúng khác xa với tổ tiên ban đầu.
Quá trình phát sinh những đặc điểm mới trên cơ thể sinh vật làm từ một dạng ban đầu phát sinh nhiều dạng khác nhau rõ rệt và khác xa tổ tiên
Sự cải biến thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu theo hướng thích nghi.
Sự cải biến thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu theo hướng thích nghi, tạo ra hệ gen mới cách li sinh sản với quần thể gốc.

Hướng dẫn

Loài mới được đánh dấu khi có sự cách li sinh sản với quần thể gốc

Đáp án cần chọn là: D

Question: Sự hình thành loài mới ở động vật rất ít thấy ở quá trình hình thành loài theo con đường:

Địa lí
Sinh thái
Lai xa và đa bội hoá
Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Ở động vật rất ít thấy lai xa và đa bội hóa

Đáp án cần chọn là: C

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site