Question: Một loài động vật, xét 1 locut gen gồm 2 alen trội, lặn hoàn toàn, trong đó, alen A quy định mắt đỏ còn alen a quy định mắt trắng. Ở một quần thể có cấu trúc di truyền ở thế hệ ban đầu (P) như sau: – Giới đực: 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa. – Giới cái: 0,25AA: 0,5Aa: 0,25aa. Quần thể trên giao phối ngẫu nhiên qua các thế hệ. Phát biểu nào sau đây chưa chính xác?

Question: Một loài động vật, xét 1 locut gen gồm 2 alen trội, lặn hoàn toàn, trong đó, alen A quy định mắt đỏ còn alen a quy định mắt trắng. Ở một quần thể có cấu trúc di truyền ở thế hệ ban đầu (P) như sau:
– Giới đực: 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa.
– Giới cái: 0,25AA: 0,5Aa: 0,25aa.
Quần thể trên giao phối ngẫu nhiên qua các thế hệ. Phát biểu nào sau đây chưa chính xác?
A. quần thể F1 chưa đạt trạng thái cân bằng di truyền
B. tỷ lệ mắt đỏ thuần chủng gấp 1,5 lần tỷ lệ mắt trắng ở thế hệ F1.
C. tỷ lệ mắt đỏ không thuần chủng ở F1 là 49,5%
D. quần thể sẽ đạt trạng thái cân bằng di truyền ở thế hệ F2.

Hướng dẫn

Phương pháp:
Bước 1: Tính tần số alen của 2 giới.
Quần thể có thành phần kiểu gen: xAA:yAa:zaa
Tần số alen${{p}_{A}}=x+frac{y}{2}to {{q}_{a}}=1-{{p}_{A}}$.
Bước 2: Nhân tần số alen ở 2 giới với nhau
Bước 3: Xét các phát biểu
Quần thể có thành phần kiểu gen: xAA.yAa:zaa
Quần thể cân bằng di truyền thoả mãn công thức: $frac{y}{2}=sqrt{x.z}$ (Biến đổi từ công thức: p2AA + 2pqAa + q2aa = 1)
Cách giải:
Giới đực: 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa.
Tần số alen ${{p}_{A}}=0,36+frac{0,48}{2}=0,6to {{q}_{a}}=1-{{p}_{A}}=0,4$
Giới cái: 0,25AA: 0,5Aa: 0,25aa.
Tần số alen ${{p}_{A}}=0,25+frac{0,5}{2}=0,5to {{q}_{a}}=1-{{p}_{A}}=0,5$
Thành phần kiểu gen ở F1 là: (0,6A:0,4a)(0,5A:0,5a) $leftrightarrow $ 0,3AA:0,5AA:0,2aa
Xét các phát biểu.
A đúng.
F1: 0,3AA:0,5AA:0,2aa chưa cân bằng di truyền.
B đúng, mắt đỏ thuần chủng: 0,3; mắt trắng:0,2
C sai, mắt đỏ không thuần chủng là 50%.
D đúng.
Chọn C.

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site