Question: Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa. Tần số alen a của quần thể này là bao nhiêu?

Question: Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa. Tần số alen a của quần thể này là bao nhiêu?
A. 0,2.
B. 0,5.
C. 0,3.
D. 0,8.

Hướng dẫn

Phương pháp:
Quần thể có thành phần kiểu gen: xAA:yAa:zaa
Tần số alen ${{p}_{A}}=x+frac{y}{2}to {{q}_{a}}=1-{{p}_{A}}$
Cách giải:
Quần thể có thành phần kiểu gen: 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa
Tần số alen ${{p}_{A}}=0,04+frac{0,32}{2}=0,2to {{q}_{a}}=1-{{p}_{A}}=0,8$
Chọn D.

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site