Question: Nguyên liệu cần cho pha tối của quang hợp là

Question: Nguyên liệu cần cho pha tối của quang hợp là
A. ATP, NADPH
B. ATP, NADPH, O$_{2}$
C. CO$_{2}$, ATP, NADP$^{+}$
D. CO$_{2}$, ATP, NADPH

Hướng dẫn

Nguyên liệu cần cho pha tối của quang hợp là: CO$_{2}$, ATP, NADPH
Đáp án cần chọn là: D

Question: Sản phẩm của quang phân li nước gồm
A. Năng lượng.
B. Electron và oxi.
C. Oxi
D. Electron, hiđro và oxi.

Hướng dẫn

Nước tham gia vào pha sáng quang hợp với vai trò cung cấp electron và hiđro.
Bài 17: Quang hợp
Đáp án cần chọn là: D

Question: Nói về sản phẩm của pha sáng quang hợp, điều nào sau đây không đúng?
A. Các electron được giải phóng từ quang phân li nước sẽ bù cho diệp lục
B. ATP và NADPH sinh ra được sử dụng để tiếp tục quang phân li nước
C. O2 được giải phóng ra khí quyển
D. ATP và NADPH được tạo thành để cung cấp năng lượng cho pha tối

Hướng dẫn

Phát biểu C là sai: ATP và NADPH sinh ra từ pha sáng được sử dụng để khử CO2 (cố định) thành
cacbohyđrat trong pha tối của quá trình quang hợp.
Đáp án cần chọn là: B

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site