Question: Những dạng đột biến nào sau đây không làm thay đổi thành phần và số lượng gen trên nhiễm sắc thể?

Question: Những dạng đột biến nào sau đây không làm thay đổi thành phần và số lượng gen trên nhiễm sắc thể?
A. Đột biến mất đoạn, đột biến gen và đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể.
B. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể, đột biến gen và đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể.
C. Đột biến chuyển đoạn tương hỗ và đột biến lệch bội.
D. Đột biến gen, đột biến chuyển đoạn và đột biến lệch bội.

Hướng dẫn

Đột biến đảo đoạn, chuyển đoạn trên 1 NST, đột biến gen, đột biến số lượng NST sẽ không làm thay đổi số lượng và thành phần gen trên 1 NST.
Đột biến chuyển đoạn (có thể là chuyển đoạn giữa các NST) sẽ làm thay đổi thành phần gen trên NST.
Chọn B.

Question: Giả sử không có đột biến xảy ra, mỗi gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai AabbDdEe $times $ aaBbddEE cho đời con có kiểu hình trội về cả 4 tính trạng chiếm tỉ lệ ?
A. 6,25%
B. 12,50%.
C. 18,75%.
D. 37,50%.

Hướng dẫn

AabbDdEe$times $ aaBbddEE → A-B-D-E- $=frac{1}{2}Aatimes frac{1}{2}Bbtimes frac{1}{2}Ddtimes 1E-=frac{1}{8}$
Chọn B.

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site