Question: Ở một loài động vật, alen A quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen a quy định lông trắng. Gen này nằm trên nhiễm sắc thể thường. Một quần thể của loài này ở thế hệ xuất phát (P) có cấu trúc di truyền 0,6AA : 0,3Aa : 0,laa. Giả sử ở quần thể này, những cá thể có cùng màu lông chỉ giao phối ngẫu nhiên với nhau mà không giao phối với các cá thể có màu lông khác và quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, tỉ lệ cá thể lông trắng ở F1 là

Question: Ở một loài động vật, alen A quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen a quy định lông trắng. Gen này nằm trên nhiễm sắc thể thường. Một quần thể của loài này ở thế hệ xuất phát (P) có cấu trúc di truyền 0,6AA : 0,3Aa : 0,laa. Giả sử ở quần thể này, những cá thể có cùng màu lông chỉ giao phối ngẫu nhiên với nhau mà không giao phối với các cá thể có màu lông khác và quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, tỉ lệ cá thể lông trắng ở F1 là
A. 1/40
B. 1/8.
C. 23/180.
D. 1/36.

Hướng dẫn

Phương pháp:
Tính tần số alen của các con lông đen P $to $ tỉ lệ lông trắng.
Cách giải:
Con lông trắng ở F1 được tạo từ:
+ Sự giao phối giữa các con lông trắng ở P: 0,1aa $to $ 0,1aa
+ Sự giao phối ngẫu nhiên giữa các con lông đen dị hợp.
Con lông đen: 0,6AA : 0,3Aa $leftrightarrow $ 2AA:1Aa $leftrightarrow $ tần số alen: 5A:la
$to $ con lông trắng được tạo ra từ các con lông đen là: $0,9times frac{1}{6}atimes frac{1}{6}a=0,025$
Tỉ lệ cá thể lông trắng ở F1 là: 0,1 + 0,025 = 0,125.
Chọn B.

Question: Ở một loài, gen A – thân cao, gen a – thân thấp, gen B— hoa kép, gen b – hoa đơn, gen D hoa đỏ, gen d hoa vàng. Biết không xảy ra sự hoán vị gen trong quá trình giảm phân. Phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu hình là 1 thân cao, hoa kép, màu vàng :1 thân cao, hoa đơn, màu đỏ :1 thân thấp, hoa kép, màu vàng :1 thân thấp, hoa đơn, màu đỏ?
A. $Bbfrac{Ad}{aD}times bbfrac{ad}{ad}$
B. $Bbfrac{AD}{ad}times bbfrac{ad}{ad}$
C. $Aafrac{BD}{bd}times aafrac{bd}{bd}$
D. $Aafrac{Bd}{bD}times aafrac{bd}{bd}$

Hướng dẫn

Ta thấy hoa kép luôn đi cùng màu vàng, hoa đơn luôn đi cùng màu đỏ $to $ 2 cặp gen này liên kết hoàn toàn. Đời con phân li 1:1:1:1$to $ phép lai phân tích.
P: $Aafrac{Bd}{bD}times aafrac{bd}{bd}$
Chọn D.

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site