Question: Ở một loài sinh vật, xét một locut 2 alen A và a trong đó alen A là một đoạn ADN dài 306nm và 2338 liên kết hiđrô, alen a là sản phẩm đột biến từ alen A. Trong một tế bào xôma chứa cặp alen Aa tiến hành nguyên phân liên tiếp 2 lần, số nuclêôtit cần thiết cho các quá trình tái bản của các alen nói trên là 2166A và 3228G. Alen a mang đột biến:

Question: Ở một loài sinh vật, xét một locut 2 alen A và a trong đó alen A là một đoạn ADN dài 306nm và 2338 liên kết hiđrô, alen a là sản phẩm đột biến từ alen A. Trong một tế bào xôma chứa cặp alen Aa tiến hành nguyên phân liên tiếp 2 lần, số nuclêôtit cần thiết cho các quá trình tái bản của các alen nói trên là 2166A và 3228G. Alen a mang đột biến:
A. Thay thế 1 cặp A-T thành 1 cặp G-X
B. Thay thế 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T
C. Mất một cặp G-X
D. Mất 2 cặp A-T

Hướng dẫn

Đáp án D
Ghi chú:
– Để xác định được dạng đột biến của gen a, ta cần tính được số nuclêôtit từng loại của alen A và a, sau đó so sánh kết quả vừa tìm được.
– Tế bào chứa cặp gen Aa nguyên phân 2 lần ta xem như cặp gen Aa nhân đôi 2 lần.
Ta có:
* Gen A:
LA = 306 nm = 3060Ao ⇒ NA = 1800 nuclêôtit ⇒ AA + GA = 900 (1)
HA = 2AA + 3GA = 2338 (2)
Từ (1) và (2) suy ra: AA = 362; GA = 538
* Gen a:
AccAa = AccA + Acca = AA(22 – 1) + Aa(22 – 1) = 362 x 3 + 3 x Aa = 2166
⇒ Aa = 360
GccAa = GccA + Gcca = GA(22 – 1) + Ga(22 – 1) = 538 x 3 + 3 x Ga = 3228
⇒ Ga = 538
Vậy a mang đột biến mất 2 cặp A-T

Question: Ở một loài côn trùng alen A quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen a quy định cánh ngắn, alen B quy định râu dài trội hoàn toàn so với alen b quy định râu ngắn. Hai gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể, di truyền liên kết hoàn toàn. Cho các phép lai sau đây:
$I.frac{Ab}{aB}times frac{Ab}{ab}$ $II.frac{AB}{Ab}times frac{aB}{ab}$ $III.frac{Ab}{ab}times frac{Ab}{ab}$
$IV.frac{aB}{ab}times frac{aB}{ab}$ $V.frac{Ab}{aB}times frac{AB}{ab}$ $VI.frac{AB}{ab}times frac{AB}{ab}$
Tính theo lý thuyết có bao nhiêu phép lai cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3:1?
A. 4
B. 5
C. 3
D. 2

Hướng dẫn

Đáp án A
$I.frac{Ab}{aB}times frac{Ab}{ab}to 1:2:1$ $II.frac{AB}{Ab}times frac{aB}{ab}to 3:1$
$III.frac{Ab}{ab}times frac{Ab}{ab}to 3:1$ $IV.frac{aB}{ab}times frac{aB}{ab}to 3:1$ $V.frac{Ab}{aB}times frac{AB}{ab}to 1:2:1$

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site