Question: Ở một loài thú, màu lông được quy định bởi một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường có 4 alen: alen C$_{b}$ quy định lông đen, alen C$_{y}$ quy định lông vàng, alen C$_{g}$ quy định lông xám và alen C$_{w}$ quy định lông trắng. Trong đó alen C$_{b}$ trội hoàn toàn so với các alen C$_{y}$, C$_{g}$ và C$_{w}$; alen C$_{y}$ trội hoàn toàn so với alen C$_{g}$ và C$_{w}$; alen C$_{g}$ trội hoàn toàn so với alen C$_{w}$. Tiến hành các phép lai để tạo ra đời con. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?

Question: Ở một loài thú, màu lông được quy định bởi một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường có 4 alen: alen C$_{b}$ quy định lông đen, alen C$_{y}$ quy định lông vàng, alen C$_{g}$ quy định lông xám và alen C$_{w}$ quy định lông trắng. Trong đó alen C$_{b}$ trội hoàn toàn so với các alen C$_{y}$, C$_{g}$ và C$_{w}$; alen C$_{y}$ trội hoàn toàn so với alen C$_{g}$ và C$_{w}$; alen C$_{g}$ trội hoàn toàn so với alen C$_{w}$. Tiến hành các phép lai để tạo ra đời con. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?
(1). Phép lai giữa hai cá thể có cùng kiểu hình tạo ra đời con có tối đa 4 loại kiểu gen và 3 loại kiểu hình.
(2). Phép lai giữa hai cá thể có kiểu hình khác nhau luôn tạo ra đời con có nhiều loại kiểu gen và nhiều loại kiểu hình hơn phép lai giữa hai cá thể có cùng kiểu hình.
(3). Phép lai giữa cá thể lông đen với cá thể lông vàng hoặc phép lai giữa cá thể lông vàng với cá thể lông xám có thể tạo ra đời con có tối đa 4 loại kiểu gen có tỷ lệ bằng nhau và 3 loại kiểu hình có tỷ lệ 1:2:1.
(4). Có 3 phép lai (không tính phép lai thuận nghịch) giữa hai cá thể lông đen cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1
(5). Phép lai giữa hai cá thể có kiểu hình khác nhau cho đời con có số loại kiểu hình ít nhất là 1 và tối đa là 4.

3.
1.
2.
4.

Hướng dẫn

1 ) Sai. Phép lai giữa 2 cá thể cùng kiểu hình tạo ra tối đa 2 kiểu hình.
2) Sai. Ví dụ như phép lai giữa cá thể lông đen thuần chủng với cá thể lông trắng chỉ tạo ra 1 kiểu hình.
3) Đúng. Phép lai giữa cá thể lông đen và lông vàng: C$_{b}$C$_{w}$×C$_{y}$C$_{g}$→C$_{g}$C$_{w}$:C$_{y}$C$_{w}$:C$_{b}$C$_{y}$:C$_{b}$C$_{g}$C$_{b}$C$_{w}$×C$_{y}$C$_{g}$→C$_{g}$C$_{w}$:C$_{y}$C$_{w}$:C$_{b}$C$_{y}$:C$_{b}$C$_{g}$ có 4 kiểu gen và 3 kiểu hình phân li 1:2:1
Phép lai giữa cá thể lông vàng và lông xám: C$_{y}$C$_{w}$×C$_{g}$C$_{w}$→C$_{y}$C$_{w}$:C$_{y}$C$_{g}$:C$_{w}$C$_{w}$:C$_{g}$C$_{w}$ cũng tạo ra 4 kiểu gen và 3 kiểu hình.

5) Khi lai 2 cơ thể có kiểu hình khác nhau thì thu được tối thiểu 1 kiểu hình và tối đa 3 kiểu hình.
Đáp án cần chọn là: C

Question: Ở 1 loài động vật, tình trạng màu mắt do 1 gen nằm trên NST thường có 3 alen qui định.Người ta tiến hành 2 phép lai như sau:
Phép lai 1: Mắt đỏ x mắt vàng thu được 1 mắt đỏ: 1 mắt vàng: 1 mắt hồng: 1 mắt trắng.
Phép lai 2: Mắt hồng x mắt trắng thu được 1 mắt đỏ : 1 mắt vàng.
Nếu cho các cá thể mắt đỏ giao phối với các cá thể mắt hồng thì tỷ lệ kiểu hình mắt đỏ ở đời con là

75%
25%
100%
50%.

Hướng dẫn

Gọi 3 alen là a$_{1}$,a$_{2}$,a$_{3}$
Phép lai 1 cho 4 kiểu hình: → P dị hợp và có hiện tượng trội không hoàn toàn tạo ra kiểu hình trung gian.
a$_{1}$ a$_{3}$× a$_{2}$a$_{3}$→ a$_{1}$ a$_{3}$: a$_{2}$a$_{3}$: a$_{1}$a$_{2}$: a$_{3}$a$_{3}$, alen a1 trội không hoàn toàn so với a2 cho kiểu hình trung gian mắt hồng.
Phép lai 2: a$_{1}$a$_{2}$ × a$_{3}$a$_{3}$→ a$_{1}$ a$_{3}$: a$_{2}$a$_{3}$
Nếu cho con mắt đỏ × con mắt hồng: a$_{1}$ a$_{3}$× a$_{1}$a$_{2}$→ a$_{1}$a$_{1}$: a$_{1}$a$_{2}$: a$_{2}$a$_{3}$: a$_{1}$a$_{3 }$ hay 2 đỏ: 1 hồng: 1 vàng.
Đáp án cần chọn là: D

Question: Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ, alen a quy định hoa vàng, alen a$_{1}$ quy định hoa trắng. Biết alen A trội hoàn toàn so với alen a và a$_{1}$; alen a trội hoàn toàn so với alen a$_{1}$. Cho một cây hoa đỏ giao phấn với một cây hoa vàng thu được F$_{1}$. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình nào sau đây không xuất hiện ở

100% đỏ.
50% đỏ : 25% vàng : 25% trắng,
50% đỏ : 50% vàng
75% đỏ : 25% vàng.

Hướng dẫn

Cây hoa đỏ: AA; Aa; Aa$_{1}$
Cây hoa vàng: aa; aa$_{1}$
P: AA × aa/a$_{1}$ → 100%A- → 100 đỏ.
P: Aa× aa/a$_{1}$ → A- : a- → 50% đỏ : 50% vàng
P: Aa$_{1}$ × aa → A- : a- → 50% đỏ : 50% vàng
P: Aa$_{1}$ × aa → A- : a- → 50% đỏ : 25% vàng : 25% trắng.
Vậy tỷ lệ không thể xảy ra là D.
Đáp án cần chọn là: D

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site