Question: Ở một loài thực vật alen a lớn quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen A quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Cho cây P thuần chủng thân cao, hoa đỏ lai với cây P thuần chủng thân thấp, hoa vàng thu được F$_{1}$ có 100% cây thân cao, hoa đỏ. Sau đó cho cây F$_{1}$ lai với một cây khác (cây M) thu được F$_{2}$ có 4 loại kiểu hình trong đó cây thân cao, hoa vàng chiếm tỉ lệ 30% và cây thân thấp, hoa vàng chiếm 20%. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây là đúng?

Question: Ở một loài thực vật alen a lớn quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen A quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Cho cây P thuần chủng thân cao, hoa đỏ lai với cây P thuần chủng thân thấp, hoa vàng thu được F$_{1}$ có 100% cây thân cao, hoa đỏ. Sau đó cho cây F$_{1}$ lai với một cây khác (cây M) thu được F$_{2}$ có 4 loại kiểu hình trong đó cây thân cao, hoa vàng chiếm tỉ lệ 30% và cây thân thấp, hoa vàng chiếm 20%. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây là đúng?

Kiểu gen là của cây M có thể là ab/ab
Tần số hoán vị gen là 20%.
Chỉ có một loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ ở thế hệ F$_{2}$.
Trong số các cây ở F$_{2}$ cây thân thấp, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 30%.

Hướng dẫn

Cây F$_{1}$ dị hợp 2 cặp gen.
Tỷ lệ hoa vàng ở F$_{2}$ chiếm 50% → cây M: –bb
F$_{2}$ có 4 loại kiểu hình → cây M phải có alen a và b
→ cây M: Aa; bb
Tỷ lệ thấp, vàng = ab$_{F1}$ × 0,5ab$_{M}$ → ab$_{F1}$ = 0,4 >0,25, là giao tử liên kết → F$_{1 }$: AB/ab; f= 20%
A sai.
B đúng

D sai, tỷ lệ thấp, đỏ aB/ab= 0,1×0,5 = 5%
Đáp án cần chọn là: B

 

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Question: Ở một loài thực vật alen a lớn quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen A quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Cho cây P thuần chủng thân cao, hoa đỏ lai với cây P thuần chủng thân thấp, hoa vàng thu được F$_{1}$ có 100% cây thân cao, hoa đỏ. Sau đó cho cây F$_{1}$ lai với một cây khác (cây M) thu được F$_{2}$ có 4 loại kiểu hình trong đó cây thân cao, hoa vàng chiếm tỉ lệ 30% và cây thân thấp, hoa vàng chiếm 20%. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây là đúng?

Bạn đang xem: Question: Ở một loài thực vật alen a lớn quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen A quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Cho cây P thuần chủng thân cao, hoa đỏ lai với cây P thuần chủng thân thấp, hoa vàng thu được F$_{1}$ có 100% cây thân cao, hoa đỏ. Sau đó cho cây F$_{1}$ lai với một cây khác (cây M) thu được F$_{2}$ có 4 loại kiểu hình trong đó cây thân cao, hoa vàng chiếm tỉ lệ 30% và cây thân thấp, hoa vàng chiếm 20%. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây là đúng? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site