Question: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định quả vàng. Cho cây thân cao quả đỏ thuần chủng giao phấn với cây thân thấp, quả vàng thuần chủng (P) thu được F$_{1}$ gồm 100% cây thân cao quả đỏ. Cho các cây F$_{1}$ tự thụ phấn thu được F$_{2}$ gồm 4 loại kiểu hình trong đó cây thân cao, quả vàng chiếm tỷ lệ 9%. Biết rằng trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen với tần số như nhau. Trong các kết luận sau đây, có bao nhiêu kết luận đúng với phép lai trên I. Ở đời con F$_{2}$ có 5 kiểu gen quy định thân cao quả đỏ II. ở đời con F$_{2}$ có số cá thể có kiểu gen giống F$_{1}$ chiếm 32% III. tần số hoán vị gen bằng 20% IV. Ở F$_{2}$ tỷ lệ cây thân cao quả vàng thuần chủng bằng cây thân thấp quả đỏ thuần chủng và bằng 1% 4 3 1 2

Question: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định quả vàng. Cho cây thân cao quả đỏ thuần chủng giao phấn với cây thân thấp, quả vàng thuần chủng (P) thu được F$_{1}$ gồm 100% cây thân cao quả đỏ. Cho các cây F$_{1}$ tự thụ phấn thu được F$_{2}$ gồm 4 loại kiểu hình trong đó cây thân cao, quả vàng chiếm tỷ lệ 9%. Biết rằng trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen với tần số như nhau. Trong các kết luận sau đây, có bao nhiêu kết luận đúng với phép lai trên
I. Ở đời con F$_{2}$ có 5 kiểu gen quy định thân cao quả đỏ
II. ở đời con F$_{2}$ có số cá thể có kiểu gen giống F$_{1}$ chiếm 32%
III. tần số hoán vị gen bằng 20%
IV. Ở F$_{2}$ tỷ lệ cây thân cao quả vàng thuần chủng bằng cây thân thấp quả đỏ thuần chủng và bằng 1%

4
3
1
2

Hướng dẫn

F$_{1}$ gồm 100% cây thân cao quả đỏ → Hai tính trạng này là trội hoàn toàn so với thân thấp, quả vàng
Quy ước: A- thân cao; a- thân thấp; B- quả đỏ; b- quả vàng
Ta có thân cao, quả vàng (A-bb) = 0,09 → aabb =0,25 – 0,09=0,16 →ab=0,4 là là giao tử liên kết; f=20%

Xét các phát biểu

II đúng, tỷ lệ ABab=2×0,4AB×0,4ab=0,32ABab=2×0,4AB×0,4ab=0,32
III đúng

Đáp án cần chọn là: A

1%.
5%.
40%
100%

Hướng dẫn

Các hạt phấn có bộ NST đơn bội khi lưỡng bội hóa luôn cho ra dòng thuần → tỷ lệ dòng thuần là 100%
Đáp án cần chọn là: D

40%
5%
100%
20%

Hướng dẫn

→ G: (0,5A : 0,5a) x (0,45BD : 0,45bd : 0,05Bd : 0,05Bd )
Do lưỡng bội hóa thành công 100% các cây con
→ 100% các cây con có kiểu gen thuần chủng.

Đáp án cần chọn là: C

 

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Question: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định quả vàng. Cho cây thân cao quả đỏ thuần chủng giao phấn với cây thân thấp, quả vàng thuần chủng (P) thu được F$_{1}$ gồm 100% cây thân cao quả đỏ. Cho các cây F$_{1}$ tự thụ phấn thu được F$_{2}$ gồm 4 loại kiểu hình trong đó cây thân cao, quả vàng chiếm tỷ lệ 9%. Biết rằng trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen với tần số như nhau. Trong các kết luận sau đây, có bao nhiêu kết luận đúng với phép lai trên I. Ở đời con F$_{2}$ có 5 kiểu gen quy định thân cao quả đỏ II. ở đời con F$_{2}$ có số cá thể có kiểu gen giống F$_{1}$ chiếm 32% III. tần số hoán vị gen bằng 20% IV. Ở F$_{2}$ tỷ lệ cây thân cao quả vàng thuần chủng bằng cây thân thấp quả đỏ thuần chủng và bằng 1% 4 3 1 2

Bạn đang xem: Question: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định quả vàng. Cho cây thân cao quả đỏ thuần chủng giao phấn với cây thân thấp, quả vàng thuần chủng (P) thu được F$_{1}$ gồm 100% cây thân cao quả đỏ. Cho các cây F$_{1}$ tự thụ phấn thu được F$_{2}$ gồm 4 loại kiểu hình trong đó cây thân cao, quả vàng chiếm tỷ lệ 9%. Biết rằng trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen với tần số như nhau. Trong các kết luận sau đây, có bao nhiêu kết luận đúng với phép lai trên I. Ở đời con F$_{2}$ có 5 kiểu gen quy định thân cao quả đỏ II. ở đời con F$_{2}$ có số cá thể có kiểu gen giống F$_{1}$ chiếm 32% III. tần số hoán vị gen bằng 20% IV. Ở F$_{2}$ tỷ lệ cây thân cao quả vàng thuần chủng bằng cây thân thấp quả đỏ thuần chủng và bằng 1% 4 3 1 2 trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site