Question: Ở một loài thực vật, cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Xét 5 lôcut gen cùng nằm trên một nhóm liên kết, mỗi lôcut gen đều có hai alen. Cho cây thuần chủng có kiểu hình trội về tất cả các tính trạng trội giao phấn với cây có kiểu hình lặn về tất cả các tính trạng (P), thu được F$_{1}$. Cho F$_{1}$ tự thụ phấn, thu được F$_{2}$. Biết rằng không xảy ra đột biến và không có hoán vị gen. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Question: Ở một loài thực vật, cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Xét 5 lôcut gen cùng nằm trên một nhóm liên kết, mỗi lôcut gen đều có hai alen. Cho cây thuần chủng có kiểu hình trội về tất cả các tính trạng trội giao phấn với cây có kiểu hình lặn về tất cả các tính trạng (P), thu được F$_{1}$. Cho F$_{1}$ tự thụ phấn, thu được F$_{2}$. Biết rằng không xảy ra đột biến và không có hoán vị gen. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. F$_{2}$ có thể có tối đa 32 loại kiểu gen.
II. Ở F$_{2}$, kiểu hình đồng hợp lặn về cả 5 tính trạng chiếm 25%.
III.Ở F$_{2}$, loại bỏ toàn bộ các cá thể có kiểu hình lặn, sau đó cho tất cả các cá thể có kiểu hình trội giao phấn ngẫu nhiên thì sẽ thu được F$_{3}$ có kiểu hình mang 5 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 1/9.
IV. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể có kiểu hình trội về 5 tính trạng ở F$_{2}$, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 1/3.

4
3
2
1

Hướng dẫn

I sai, có tối đa 3 kiểu gen
II đúng.
III đúng. Loại bỏ các cá thể có tính trạng lặn: 1 cho giao phấn ngẫu nhiên, tỷ lệ =2/3×2/3×1/4=1/9
IV đúng.
Đáp án cần chọn là: B

B/ HOÁN VỊ GEN (DI TRUYỀN LIÊN KẾT KHÔNG HOÀN TOÀN)
Câu1: Nhận định nào dưới đây về tần số hoán vị gen không đúng?

Được sử dụng để lập bản đồ gen.
Thể hiện lực liên kết giữa các gen
Tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa các gen
Không vượt quá 50%

Hướng dẫn

Hoán vị gen tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa các gen. Các gen càng xa nhau thì lực liên kết giữa các gen càng yếu, dễ dàng xảy ra sự hoán vị gen
Đáp án cần chọn là: C
Câu2: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của tần số hoán vị gen?

Tần số hoán vị gen được sử dụng làm cơ sở để lập bản đồ gen của nhiễm sắc thể
Các gen trên nhiễm sắc thể có tần số hoán vị gen không vượt quá 50%.
Tần số hoán vị gen thể hiện lực liên kết giữa các gen trên nhiễm sắc thể.
Tần số hoán vị gen tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa các gen trên nhiễm sắc thể.

Hướng dẫn

Hoán vị gen tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa các gen. Các gen càng xa nhau thì lực liên kết giữa các gen càng yếu, dễ dàng xảy ra sự hoán vị gen.
Đáp án cần chọn là: D

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site