Question: Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một gen có 3 alen là A$_{1}$; A$_{2}$; A$_{3}$ quy định và có quan hệ trội lặn hoàn toàn. Trong đó, alen A$_{1}$ quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen A$_{2}$ và alen A$_{3}$, alen A$_{2}$ quy định hoa trắng trội hoàn toàn so với alen A$_{3}$ quy định hoa vàng. Cho các cây hoa đỏ lưỡng bội (P) giao phấn với nhau, thu được F$_{1}$. Gây đột biến tứ bội hóa các hợp tử F$_{1}$ bằng cônsixin thu được các cây tứ bội. Lấy hai cây tứ bội đều có hoa đỏ ở F$_{1}$ cho giao phấn với nhau, ở F$_{2}$ thu được 2 loại kiểu hình, trong đó cây hoa vàng chiếm tỉ lệ 1/36. Cho rằng cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội thụ tinh với xác suất như nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây về F$_{2}$ là đúng ?

Question: Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một gen có 3 alen là A$_{1}$; A$_{2}$; A$_{3}$ quy định và có quan hệ trội lặn hoàn toàn. Trong đó, alen A$_{1}$ quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen A$_{2}$ và alen A$_{3}$, alen A$_{2}$ quy định hoa trắng trội hoàn toàn so với alen A$_{3}$ quy định hoa vàng. Cho các cây hoa đỏ lưỡng bội (P) giao phấn với nhau, thu được F$_{1}$. Gây đột biến tứ bội hóa các hợp tử F$_{1}$ bằng cônsixin thu được các cây tứ bội. Lấy hai cây tứ bội đều có hoa đỏ ở F$_{1}$ cho giao phấn với nhau, ở F$_{2}$ thu được 2 loại kiểu hình, trong đó cây hoa vàng chiếm tỉ lệ 1/36. Cho rằng cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội thụ tinh với xác suất như nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây về F$_{2}$ là đúng ?
I. Có 4 loại kiểu gen khác nhau.
II. Tỉ lệ kiểu gen chỉ có 1alen A$_{3}$ trong số kiểu gen có chứa alen A$_{3}$ quy định hoa đỏ là 1/3.
III. Lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa đỏ, xác suất thu được cây mang alen A$_{3}$ là 34/35.
IV. Tỉ lệ cây hoa đỏ mang 2 alen A$_{1}$ trong số cây hoa đỏ có mang alen A$_{3}$ chiếm là 9/17.

1
3
4
2

Hướng dẫn

Sử dụng sơ đồ hình chữ nhật: Cạnh và đường chéo của hình chữ nhật là giao tử lưỡng bội cần tìm.

Lấy 2 cây hoa đỏ cho giao phấn thu được 1/36 cây hoa vàng (A$_{3}$A$_{3}$) = 1/6×1/6 → Cây hoa đỏ phải là A$_{1}$A$_{1}$A$_{3}$A$_{3}$
F$_{1}$: A- → A$_{1}$A$_{1}$A$_{3}$A$_{3}$
F$_{1}$: A$_{1}$A$_{1}$A$_{3}$A$_{3}$ × A$_{1}$A$_{1}$A$_{3}$A$_{3}$ → (1A$_{1}$A$_{1 }$: 4A$_{1}$A$_{3 }$: 1A$_{3}$A$_{3}$)(1A$_{1}$A$_{1 }$: 4A$_{1}$A$_{3 }$: 1A$_{3}$A$_{3}$)
I sai, có 5 kiểu gen: A$_{1}$A$_{1}$A$_{1}$A$_{1}$; A$_{1}$A$_{3}$A$_{3}$A$_{3}$; A$_{1}$A$_{1}$A$_{1}$A$_{3}$; A$_{1}$A$_{1}$A$_{3}$A$_{3}$; A$_{3}$A$_{3}$A$_{3}$A$_{3}$
II sai, tỷ lệ A$_{1­}$A$_{1}$A$_{1}$A$_{3}$ = 2×4/6 A$_{1}$A$_{3}$1/6 A$_{1­}$A$_{1}$=2/9; Tỷ lệ hoa đỏ có alen A$_{3}$ là: 1−=34/36
Tỉ lệ kiểu gen chỉ có 1alen A$_{3}$ trong số kiểu gen có chứa alen A$_{3}$ quy định hoa đỏ là: 4/17
III đúng, các cây hoa đỏ ở F$_{2}$ chiếm 35/36 → cây hoa đỏ mang A$_{3}$ chiếm 34/36 (A$_{1}$A$_{1}$A$_{1}$A$_{1}$) → tỷ lệ chứa A$_{3}$ là 34/35
Các cây hoa đỏ ở F$_{2}$ chiếm 35/36; cây mang 2 alen A$_{3}$ (A$_{1­}$A$_{1}$A$_{3}$A$_{3}$) chiếm 1/2 → tỷ lệ cần tính là: 18/35
IV đúng,

Tỉ lệ cây hoa đỏ mang 2 alen A$_{1}$ trong số cây hoa đỏ có mang alen A$_{3}$ chiếm là: 9/17
Đáp án cần chọn là: D

 

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Question: Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một gen có 3 alen là A$_{1}$; A$_{2}$; A$_{3}$ quy định và có quan hệ trội lặn hoàn toàn. Trong đó, alen A$_{1}$ quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen A$_{2}$ và alen A$_{3}$, alen A$_{2}$ quy định hoa trắng trội hoàn toàn so với alen A$_{3}$ quy định hoa vàng. Cho các cây hoa đỏ lưỡng bội (P) giao phấn với nhau, thu được F$_{1}$. Gây đột biến tứ bội hóa các hợp tử F$_{1}$ bằng cônsixin thu được các cây tứ bội. Lấy hai cây tứ bội đều có hoa đỏ ở F$_{1}$ cho giao phấn với nhau, ở F$_{2}$ thu được 2 loại kiểu hình, trong đó cây hoa vàng chiếm tỉ lệ 1/36. Cho rằng cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội thụ tinh với xác suất như nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây về F$_{2}$ là đúng ?

Bạn đang xem: Question: Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một gen có 3 alen là A$_{1}$; A$_{2}$; A$_{3}$ quy định và có quan hệ trội lặn hoàn toàn. Trong đó, alen A$_{1}$ quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen A$_{2}$ và alen A$_{3}$, alen A$_{2}$ quy định hoa trắng trội hoàn toàn so với alen A$_{3}$ quy định hoa vàng. Cho các cây hoa đỏ lưỡng bội (P) giao phấn với nhau, thu được F$_{1}$. Gây đột biến tứ bội hóa các hợp tử F$_{1}$ bằng cônsixin thu được các cây tứ bội. Lấy hai cây tứ bội đều có hoa đỏ ở F$_{1}$ cho giao phấn với nhau, ở F$_{2}$ thu được 2 loại kiểu hình, trong đó cây hoa vàng chiếm tỉ lệ 1/36. Cho rằng cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội thụ tinh với xác suất như nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây về F$_{2}$ là đúng ? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site