Question: Ở thực vật, xét một locut gen có 4 alen, alen a$_{1}$ qui định hoa đỏ, alen a$_{2}$ qui định hoa vàng, alen a$_{3}$ qui định hoa hồng và alen a$_{4}$ qui định hoa trắng. Biết các gen trội hoàn toàn theo thứ tự a$_{1}$ > a$_{2}$ > a$_{3}$ > a$_{4}$. Theo lí thuyết, có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?

Question: Ở thực vật, xét một locut gen có 4 alen, alen a$_{1}$ qui định hoa đỏ, alen a$_{2}$ qui định hoa vàng, alen a$_{3}$ qui định hoa hồng và alen a$_{4}$ qui định hoa trắng. Biết các gen trội hoàn toàn theo thứ tự a$_{1}$ > a$_{2}$ > a$_{3}$ > a$_{4}$. Theo lí thuyết, có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?
(1) Cho cây lưỡng bội hoa hồng dị hợp tử giao phấn với cây hoa vàng dị hợp tử, kiểu hình của đời con có thể là 50% cây hoa vàng : 25% cây hoa trắng : 25% cây hoa hồng.
(2) Thực hiện phép lai hai thể tứ bội (P): a$_{1}$a$_{2}$a$_{3}$a$_{4}$ × a$_{2}$a$_{3}$a$_{4}$a$_{4}$, các biết cây tứ bội tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh, thu được F$_{1}$ có cây hoa vàng chiếm tỉ lệ 5/12
(3) Những cây tứ bội có tối đa 36 loại kiểu gen.
(4) Có tối đa 6 loại kiểu gen của cây lưỡng bội.

4
2
3
1

Hướng dẫn

(1) đúng, cho cây a$_{2}$a$_{4}$ (vàng) × a$_{3}$a$_{4}$ (hồng) → 1a$_{2}$a$_{3}$: 1a$_{2}$a$_{4}$: 1a$_{3}$a$_{4}$: 1a$_{4}$a$_{4}$ : 50% cây hoa vàng : 25% cây hoa trắng : 25% cây hoa hồng.
(2) đúng, (P): a$_{1}$a$_{2}$a$_{3}$a$_{4}$ × a$_{2}$a$_{3}$a$_{4}$a$_{4}$ → (3/6 a$_{1}$_:2/6 a$_{2}$_:1/6 a$_{3}$a$_{4}$)(3/6 a$_{2}$_:2/6 a$_{3}$a$_{3}$:1/6 a$_{4}$a$_{4}$)→a2−−−=2/6×1+1/6×3/6=5/12

Đáp án cần chọn là: B

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site