Question: Phả hệ duới đây mô tả sự di truyền 2 bệnh ở nguời: bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên NST thuờng quy định. Bệnh mù màu do gen lặn nằm trên NST X (không có alen tuơng ứng trên Y) quy định. Biết rằng không xảy ra các đột biến mới ở tất cả những nguời trong các gia đình trên. Theo lý thuyết phát biểu nào sau đây đúng?

Question: Phả hệ duới đây mô tả sự di truyền 2 bệnh ở nguời: bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên NST thuờng quy định. Bệnh mù màu do gen lặn nằm trên NST X (không có alen tuơng ứng trên Y) quy định. Biết rằng không xảy ra các đột biến mới ở tất cả những nguời trong các gia đình trên. Theo lý thuyết phát biểu nào sau đây đúng? I. Xác định đuợc chính xác kiểu gen của 8 nguời trong phả hệ. II. Xác suất để cặp vợ chồng (15) x (16) sinh ra người con mắc cả hai bệnh trên là 11,25%. III. Cặp vợ chồng (15) x (16) không thể sinh đuợc con gái mắc cả hai bệnh. IV. Xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con thứ 2 là con trai không mắc cả hai bệnh trên là 34,125 %. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Hướng dẫn

Đáp án B * Quy ước gen: A: bình thường $gg $ a: bạch tạng B: bình thường $gg $ b: mù màu/gen nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y – Xét bệnh bạch tạng Nhìn vào phả hệ ta thấy (3), (8), (9), (12) bị bệnh bạch tạng nên đều có kiểu gen là aa. (9), (12) có kiểu gen aa $to $ (1), (2), (5), (6) đều có kiểu gen là Aa. (3), (8) có kiểu gen aa $to $ (11), (14) có kiểu gen Aa – Xét bệnh mù màu (8) bị bệnh mù màu nên kiểu gen của (8) là ${{X}^{b}}{{X}^{b}}to $ kiểu gen của (14) ${{X}^{B}}{{X}^{b}}$ – (1), (3), (5), (7), (9), (10), (13), (15) là con trai không bị bệnh nên đều có kiểu gen là ${{X}^{B}}Y$ Xét chung cả 2 bệnh ta thấy có 6 người biết chính xác kiểu gen trong phả hệ là: (1), (3), (5); (8); (9); (14) $to $ I sai. * Xét bệnh bạch tạng Sơ đồ lai của (1) và (2); $Aatimes Aato 1AA:2Aa:1aato $ kiểu gen của (10) là (1AA : 2Aa) haỵ (1/3AA : 2/3Aa) $Leftrightarrow $ (2/3A : l/3a) Kiểu gen của (11) là Aa hay (1/2A : l/2a) Sơ đồ lai (10) X (11): (2/3A: l/3a) X (1/2A: l/2a) $to $ 2/6AA: 3/6Aa : l/6aa $to $ kiểu gen của người chồng (15) là (2AA : 3Aa) hay (2/5AA : 3/5Aa) $Leftrightarrow left( frac{7}{10}A:frac{3}{10}a right)$ + (8) có bị bệnh bạch tạng (aa) $to $ kiểu gen của (14) là Aa hay (1/2A : l/2a) – Sơ đồ lai (13) x (14): (2/3A: l/3a) x (1/2A : l/2a) $to $ 2/6AA: 3/6Aa : l/6aa $to $ kiểu gen của người vợ (16) là (2AA : 3Aa) hay (2/5AA : 3/5Aa) $Leftrightarrow left( frac{7}{10}A:frac{3}{10}a right)$ $to $ Sơ đồ lai (15) x (16) * Bệnh mù màu – Chồng (15) bình thường nên kiểu gen là ${{X}^{B}}Y$ hay $left( frac{1}{2}{{X}^{B}}:frac{1}{2}Y right)$ – (13) bình thường nên kiểu gen của (13) là $to $ Sơ đồ lai (13) x (14): ${{X}^{B}}Ytimes {{X}^{B}}{{X}^{b}}to frac{1}{4}{{X}^{B}}{{X}^{b}}:frac{1}{4}{{X}^{B}}{{X}^{b}}:frac{1}{4}{{X}^{B}}Y:frac{1}{4}{{X}^{b}}Y$ $to $ kiểu gen của (16) là $frac{1}{2}{{X}^{B}}{{X}^{B}}:frac{1}{2}{{X}^{B}}{{X}^{b}}$ hay $left( frac{3}{4}{{X}^{B}}:frac{1}{4}{{X}^{b}} right)$ $to $ Sơ đồ lai (15) x (16): $left( frac{1}{2}{{X}^{B}}:frac{1}{2}Y right)times left( frac{3}{4}{{X}^{B}}:frac{1}{4}{{X}^{b}} right)to frac{3}{8}{{X}^{B}}{{X}^{B}}:frac{1}{8}{{X}^{B}}{{X}^{b}}:frac{3}{8}{{X}^{B}}Y:frac{1}{8}{{X}^{b}}Y$ – Xác suất để cặp vợ chồng này sinh ra người con mắc cả hai bệnh $left( aa{{X}^{b}}Y right)$ nêu trên là: $frac{9}{100}.frac{1}{8}=frac{9}{800}=1,125%to $II sai. – III đúng vì bố (15) bình thường về bệnh mù màu (bệnh này nằm trên NST giới tính X) $to $ tất cả con gái của họ đều bình thường về bệnh này. – Xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con thứ 2 là con trai không mắc cả hai bệnh trên $left( A-{{X}^{B}}Y right)$ là $left( 2 right)$IV đúng.

 

Thư viện tài liệu12 Tháng Bảy, 2023 @ 4:06 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site