Question: Pha tối của quá trình quang hợp diễn ra ở vị trí nào sau đây?

Question: Pha tối của quá trình quang hợp diễn ra ở vị trí nào sau đây? A. Ở xoang tilacoit B. Ở tế bào chất của tế bào lá C. Ở màng tilacoit. D. Ở chất nền của lục lạp

Hướng dẫn

Đáp án D Pha tối diễn ra ở chất nền của lục lạp.

Question: Cá xương có thể lấy được hơn 80% lượng O2 của nước đi qua mang vì dòng nước chảy một chiều qua mang và dòng máu chảy trong mao mạch: A. song song, ngược chiều với dòng nước B. song song, cùng chiều với dòng nước. C. song song với dòng nước. D. xuyên ngang với dòng nước

Hướng dẫn

Đáp án A Cá xương có thể lấy được hơn 80% lượng O2 của nước đi qua mang vì dòng nước chảy một chiều qua mang và dòng máu chảy trong mao mạch song song, ngược chiều với dòng nước

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site