Question: Sản phẩm của quá trình lên men rượu là

Question: Sản phẩm của quá trình lên men rượu là
A. Etanol và O$_{2}$.
B. Etanol và CO$_{2}$.
C. Nấm men rượu và CO$_{2}$.
D. Nấm men rượu và O$_{2}$.

Hướng dẫn

Sản phẩm của quá trình lên men rượu là etanol và CO$_{2}$.
Đáp án cần chọn là: B

Question: Hô hấp hiếu khí ở vi sinh vật nhân thực và vi sinh vật nhân sơ khác nhau ở:
A. Chất nhận electron cuối cùng
B. Nguyên liệu đầu vào
C. Sản phẩm cuối cùng
D. Vị trí diễn ra

Hướng dẫn

Hình thức hô hấp hiếu khí ở vi sinh vật nhân thực và nhân sơ giống nhau. Chỉ khác nhau về vị trí
diễn ra.
Ở vi sinh vật nhân thực, hô hấp hiếu khí diễn ra ở màng trong ti thể, ở vi sinh vật nhân sơ, hô hấp
diễn ra ở màng sinh chất (do chưa có bào quan có màng).
Đáp án cần chọn là: D

Question: Hô hấp hiếu khí ở vi sinh vật nhân thực và vi sinh vật nhân sơ giống nhau ở:
A. Chất nhận electron cuối cùng
B. Nguyên liệu đầu vào
C. Sản phẩm cuối cùng
D. Cả A, B và C

Hướng dẫn

Hình thức hô hấp hiếu khí ở vi sinh vật nhân thực và nhân sơ giống nhau: Nguyên liệu đầu vào,
Chất nhận electron cuối cùng, Sản phẩm cuối cùng.
Chỉ khác nhau về vị trí diễn ra. Ở vi sinh vật nhân thực, hô hấp hiếu khí diễn ra ở màng trong ti thể,
ở vi sinh vật nhân sơ, hô hấp diễn ra ở màng sinh chất (do chưa có bào quan có màng).
Đáp án cần chọn là: D

Question: Việc sản xuất bia chính là lợi dụng hoạt động của
A. Vi khuẩn lactic đồng hình.
B. Vi khuẩn lactic dị hình.
C. Nấm men rượu.
D. Nấm cúc đen.

Hướng dẫn

Việc sản xuất bia chính là lợi dụng hoạt động của nấm men rượu.
Đáp án cần chọn là: C

Question: Sản phẩm của quá trình lên men rượu là rựợu và…
A. O$_{2}$.
B. Nước.
C. Axit axetic.
D. CO$_{2}$.

Hướng dẫn

Sản phẩm của quá trình lên men rượu là etanol và CO$_{2}$.
Đáp án cần chọn là: D

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site