Question: Tốc độ của quá trình hô hấp phụ thuộc vào

Question: Tốc độ của quá trình hô hấp phụ thuộc vào
A. Hàm lượng oxy trong tế bào.
B. Tỉ lệ giữa CO2/O2.
C. Nồng độ cơ chất.
D. Nhu cầu năng lượng của tế bào.

Hướng dẫn

Tốc độ quá trình hô hấp phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng của tế bào, ngoài ra còn có các yếu
tố khác như: enzim, nhiệt độ …
Đáp án cần chọn là: D

Question: Các phản ứng trong quá trình hô hấp nội bào được thực hiện nhờ sự có mặt của
A. ATP.
B. CO2.
C. Glucôzơ.
D. Enzim xúc tác.

Hướng dẫn

Các phản ứng trong quá trình hô hấp diễn ra nhờ các enzyme xúc tác.
Đáp án cần chọn là: D

Question: Tốc độ của quá trình hô hấp không phụ thuộc vào
A. Enzim.
B. Tỉ lệ giữa CO2/O2.
C. Nhiệt độ.
D. Nhu cầu năng lượng của tế bào.

Hướng dẫn

Tốc độ quá trình hô hấp phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng của tế bào, ngoài ra còn có các yếu
tố khác như: enzim, nhiệt độ … Không phụ thuộc vào tỉ lệ CO2/O2.
Đáp án cần chọn là: B

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site