Question: Trong 1 quần thể, gen 1 có 3 alen, gen 2 có 5 alen. Cả 2 gen thuộc NST X, Y không alen. Gen 3 có 4 alen thuộc NST Y, X không alen. Số loại giao tử và số kiểu gen nhiều nhất có thể có là:

Question: Trong 1 quần thể, gen 1 có 3 alen, gen 2 có 5 alen. Cả 2 gen thuộc NST X, Y không alen. Gen 3 có 4 alen thuộc NST Y, X không alen. Số loại giao tử và số kiểu gen nhiều nhất có thể có là:
A. 15 và 180 B.19 và 180
C. 20 và 120
D. 15 và 120

Hướng dẫn

Đáp án B
Xét cặp XX: số loại giao tử X tối đa là: 3.5 = 15
→ Số kiểu gen tối đa là: $frac{15.16}{2}=120$
Xét cặp XY có số loại giao tử Y là: 4
Số kiểu gen của XY = số giao tử X
Số giao tử Y = 15.4 = 60
→ Số giao tử là: 15 + 4 =19
Số kiểu gen: 120 + 60 = 180

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site