Question: Trong tế bào có 4 loại phân tử hữu cơ chính là: A. Cacbohiđrat, Lipit và Glucôzơ B. Cacbohiđrat, Lipit, Prôtêin và Axit amin C. Cacbohiđrat, Lipit, Prôtêin và Axitnuclêic D. Cacbohiđrat, Glucôzơ, Prôtêin và Axitnuclêic Hướng dẫn Trong tế bào có 4 loại phân tử hữu cơ chính là: Cacbohiđrat, Lipit, Prôtêin và Axit nuclêic. Đáp án cần chọn là: C

Question: Trong tế bào có 4 loại phân tử hữu cơ chính là: A. Cacbohiđrat, Lipit và Glucôzơ B. Cacbohiđrat, Lipit, Prôtêin và Axit amin C. Cacbohiđrat, Lipit, Prôtêin và Axitnuclêic D. Cacbohiđrat, Glucôzơ, Prôtêin và Axitnuclêic

Hướng dẫn

Trong tế bào có 4 loại phân tử hữu cơ chính là: Cacbohiđrat, Lipit, Prôtêin và Axit nuclêic. Đáp án cần chọn là: C

Question: Điều gì xảy ra khi đưa tế bào sống vào ngăn đá trong tủ lạnh? A. Nước bốc hơi lạnh làm tăng tốc độ phản ứng sinh hóa tế bào bên tế bào sinh sản nhanh B. Nước bốc hơi lạnh làm tế bào chết do mất nước C. Nước đóng băng làm giảm thể tích nên tế bào chết D. Nước đóng bằng làm tăng thể tích và các tinh thể nước phá vỡ tế bào

Hướng dẫn

Khi đưa tế bào sống vào ngăn đá trong tủ lạnh, nước trong tế bào đóng băng làm tăng thể tích và các tinh thể nước phá vỡ tế bào. Đáp án cần chọn là: D

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site