Số tiền NHTW thanh toán cho TCTD khi chiết khấu giấy tờ có giá phụ thuộc vào các yếu tố nào?

Số tiền NHTW thanh toán cho TCTD khi chiết khấu giấy tờ có giá phụ thuộc vào các yếu tố nào?

A. Nhu cầu vay vốn của tổ chức kinh tế

B. Giá trị thanh toán (hoặc mệnh giá) thời hạn còn lại của giấy tờ có giá

C. Lãi suất chiết khấu, hạn mức chiết khấu còn lại

D. C, Nhu cầu vay vốn của tổ chức kinh tế

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này