Số xã viên tối thiểu để được đăng ký thành lập HTX là:

Số xã viên tối thiểu để được đăng ký thành lập HTX là:

A. 3 xã viên

B. 7 xã viên

C. 2 xã viên

D. Luật không quy định số xã viên tối thiểu 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:53 chiều

Đánh giá chủ đề này