Sự tái hấp thu Na ở ống lượn xa chịu ảnh hưởng của:

Sự tái hấp thu Na ở ống lượn xa chịu ảnh hưởng của:

A. ADH

B. Aldosteron

C. Renin và Angiotesin II

D. Câu B và C đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này