âm nhạc lớp 7 bài 1 mái trường mến yêu

 1. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 3 TIẾT 3: NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 3 TIẾT 3: NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA
 2. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 1 TIẾT 4: ÔN TẬP BÀI HÁT VÀO RỪNG HOA

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 1 TIẾT 4: ÔN TẬP BÀI HÁT VÀO RỪNG HOA
 3. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 2 TIẾT 4: ÔN TẬP BÀI HÁT TỔ QUỐC TA - HÁT CÙNG NHẠC ĐỆM KẾT HỢP GÕ ĐỆM THEO NHỊP

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 2 TIẾT 4: ÔN TẬP BÀI HÁT TỔ QUỐC TA - HÁT CÙNG NHẠC ĐỆM KẾT HỢP GÕ ĐỆM THEO NHỊP
 4. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 2 TIẾT 3: HÁT BÀI QUỐC CA - ÔN TẬP NHẠC CỤ TRỐNG CON

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 2 TIẾT 3: HÁT BÀI QUỐC CA - ÔN TẬP NHẠC CỤ TRỐNG CON
 5. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 2 TIẾT 2: ÔN TẬP HÁT BÀI TỔ QUỐC TA - HÁT CÙNG NHẠC ĐỆM KẾT HỢP GÕ ĐỆM THEO NHỊP

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 2 TIẾT 2: ÔN TẬP HÁT BÀI TỔ QUỐC TA - HÁT CÙNG NHẠC ĐỆM KẾT HỢP GÕ ĐỆM THEO NHỊP
 6. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 2 TIẾT 1: HỌC HÁT BÀI TỔ QUỐC TA - MỘNG LÂN

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 2 TIẾT 1: HỌC HÁT BÀI TỔ QUỐC TA - MỘNG LÂN
 7. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 3 TIẾT 4 : ÔN TẬP BÀI HÁT LỚP MỘT THÂN YÊU - ĐỌC NHẠC THEO KÍ HIỆU BÀN TAY

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 3 TIẾT 2: ÔN TẬP BÀI HÁT LỚP MỘT THÂN YÊU - ĐỌC NHẠC THEO KÍ HIỆU BÀN TAY
 8. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 3 TIẾT 2: ĐỌC NHẠC KẾT HỢP VẬN ĐỘNG THEO NHỊP - NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 3 TIẾT 2: ĐỌC NHẠC KẾT HỢP VẬN ĐỘNG THEO NHỊP - NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA
 9. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 3 TIẾT 2: ÔN TẬP BÀI HÁT LỚP 1 THÂN YÊU - ĐỌC NHẠC THEO KÍ HIỆU BÀN TAY

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 3 TIẾT 2: ÔN TẬP BÀI HÁT LỚP 1 THÂN YÊU - ĐỌC NHẠC THEO KÍ HIỆU BÀN TAY
 10. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 3 TIẾT 1: HỌC BÀI HÁT LỚP 1 THÂN YÊU

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 3 TIẾT 1: HỌC BÀI HÁT LỚP 1 THÂN YÊU
 11. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 8 TIẾT 3: VUI ĐÓN HÈ - VỖ TAY THEO PHÁCH, TIẾT TẤU BÀI NGÔI SAO LẤP LÁNH

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 8 TIẾT 3: VUI ĐÓN HÈ - VỖ TAY THEO PHÁCH, TIẾT TẤU BÀI NGÔI SAO LẤP LÁNH DOWNLOAD
 12. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 8 TIẾT 2: VUI ĐÓN HÈ - ÔN TẬP BÀI HÁT NGÔI SAO LẤP LÁNH

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 8 TIẾT 2: VUI ĐÓN HÈ - ÔN TẬP BÀI HÁT NGÔI SAO LẤP LÁNH DOWNLOAD
 13. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 8 TIẾT 1: VUI ĐÓN HÈ - học hát NGÔI SAO LẤP LÁNH

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 8 TIẾT 1: VUI ĐÓN HÈ - học hát NGÔI SAO LẤP LÁNH DOWNLOAD
 14. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 7 TIẾT 4: ÔN TẬP BÀI HÁT CÂY GIA ĐÌNH

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 7 TIẾT 4: ÔN TẬP BÀI HÁT CÂY GIA ĐÌNH
 15. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 7 TIẾT 3: ÔN TẬP ĐỌC NHẠC ĐỒ RÊ MI FA SOL

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 7 TIẾT 3: ÔN TẬP ĐỌC NHẠC ĐỒ RÊ MI FA SOL
 16. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 7 TIẾT 2: ÔN TẬP BÀI HÁT CÂY GIA ĐÌNH KẾT HỢP VỖ TAY THEO PHÁCH

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 7 TIẾT 2: ÔN TẬP BÀI HÁT CÂY GIA ĐÌNH KẾT HỢP VỖ TAY THEO PHÁCH
 17. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 7 TIẾT 1: HỌC HÁT CÂY GIA ĐÌNH - ĐỌC LỜI CA XÚC XẮC XÚC XẺ

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 7 TIẾT 1: HỌC HÁT CÂY GIA ĐÌNH - ĐỌC LỜI CA XÚC XẮC XÚC XẺ
 18. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 6 TIẾT 4: ÔN TẬP BÀI HÁT GÀ GÁY

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 6 TIẾT 4: ÔN TẬP BÀI HÁT GÀ GÁY
 19. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 6 TIẾT 3: CÂU CHUYỆN VỀ THANH PHÁCH

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 6 TIẾT 3: CÂU CHUYỆN VỀ THANH PHÁCH
 20. Yopovn

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 6 TIẾT 2: ÔN TẬP BÀI HÁT GÀ GÁY - DÂN CA CỐNG

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ÂM NHẠC LỚP 1 : CHỦ ĐỀ 6 TIẾT 2: ÔN TẬP BÀI HÁT GÀ GÁY - DÂN CA CỐNG
Top