ký hiệu nốt nhạc bằng số

  1. Yopovn

    KIẾN THỨC Giá trị trường độ của các nốt nhạc và giá trị các dấu lặng

    Giá trị trường độ của các nốt nhạc và giá trị các dấu lặng Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về giá trị thời gian của các nốt nhạc và các nốt lặng. Trong một bản nhạc, các nốt nhạc (những nốt tạo thành âm thanh) và những nốt lặng (những nốt không tạo thành âm thanh) sẽ song hành cùng nhau...
Top