Tập tin có dấu chấm “.” Phía trước có đặc tính gì đặc biệt:  Ví dụ:   .hello.txt

Tập tin có dấu chấm “.” Phía trước có đặc tính gì đặc biệt:  Ví dụ:   .hello.txt

A. Tập tin ẩn

B. Thực thi 

C. Không thấy được với lệnh ls 

D. Tập tin hệ thống  

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:40 chiều

Đánh giá chủ đề này