Tất cả các đường sau đây cấu tạo từ đường glucose, ngoại trừ:

Tất cả các đường sau đây cấu tạo từ đường glucose, ngoại trừ:

A. Acid nucleic 

B. Glycogen 

C. Dextran 

D. Saccarose

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này