Thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất là 2 hình thức chuyển quyền sử dụng đất khác nhau.

Thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất là 2 hình thức chuyển quyền sử dụng đất khác nhau.

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Theo quy định tại khoản 1 điều 31 NĐ 84 thì bảo lãnh quyền sử dụng đất cũng được xem như là thế chấp quyền sử dụng đất.

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này