Theo điểm mới trong khoản 1 điều 74 Luật GD 2009 là người được cơ sở GD mời giảng dạy được gọi là?

Theo điểm mới trong khoản 1 điều 74 Luật GD 2009 là người được cơ sở GD mời giảng dạy được gọi là?

A. Giáo viên thỉnh giảng

B. Giảng viên thỉnh giảng

C. Giảng viên

D. Giáo viên thỉnh giảng hoặc giảng viển thỉnh giảng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!