Theo điều 69 Luật GD sửa đổi và bổ sung 2009 có điểm mới so với luật GD 2005 là trong cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có thêm:

Theo điều 69 Luật GD sửa đổi và bổ sung 2009 có điểm mới so với luật GD 2005 là trong cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có thêm:

A. trung tâm ngoại ngữ, tin học

B. trung tâm học tập cộng đồng

C. trung tâm dạy nghề

D. trung tâm giáo dục thường xuyên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này