Theo điều 90 luật GD “ Người được cử đi học theo ché độ cử tuyển thì…………… sự phân công công tác sau khi tốt nghiệp. ” điền vào chôc trống:

Theo điều 90 luật GD “ Người được cử đi học theo ché độ cử tuyển thì…………… sự phân công công tác sau khi tốt nghiệp. ” điền vào chôc trống:

A. chấp hành

B. phải chấp hành

C. không phải chấp hành

D. được ưu tiên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này