Theo điều 93 Luật GD . “Nhà trường có trách nhiệm phối hợp với …………để thực hiện mục tiêu, nguyên lý GD. ” Điền vào chỗ trống?

Theo điều 93 Luật GD . “Nhà trường có trách nhiệm phối hợp với …………để thực hiện mục tiêu, nguyên lý GD. ” Điền vào chỗ trống?

A. Học sinh và xã hội

B. Gia đình

C. Học sinh

D. Gia đình và xã hội

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này