Theo điều 95 Luật GD thì cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh có mấy quyền?

Theo điều 95 Luật GD thì cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh có mấy quyền?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này