Theo điều 96 Luật GD thì Ban đại diện cha mẹ học sinh là:

Theo điều 96 Luật GD thì Ban đại diện cha mẹ học sinh là:

A. do cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh từng lớp, từng trường cử ra

B. do cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh từng trường cử ra

C. do cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh từng lớp cử ra để phối hợp với nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục

D. do cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh từng lớp, từng trường cử ra để phối hợp với nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này