Theo điều 97 Luật GD cơ quan có trách nhiệm động viên toàn dân chăm lo cho sự nghiệp GD là:

Theo điều 97 Luật GD cơ quan có trách nhiệm động viên toàn dân chăm lo cho sự nghiệp GD là:

A. Các tổ chức thành viên của Mặt trận

B. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

C. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

D. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này