Theo điều 99 Luật GD thì Nội dung quản lý nhà nước về GD bao gồm nội dung nào:

Theo điều 99 Luật GD thì Nội dung quản lý nhà nước về GD bao gồm nội dung nào:

A. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp GD

B. Tổ chức bộ máy quản lý GD

C. Tổ chức, chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng, quản lý nhà giáo và cán bộ quản lý GD

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này