Theo Hiến pháp năm 2013, Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của ai?

Theo Hiến pháp năm 2013, Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của ai?

A. Giai cấp công nhân và người lao động

B. Giai cấp nông dân và trí thức

C. Giai cấp nông dân

D. Trí thức

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này