Theo Hiến pháp năm 2013, quyền bầu cử, ứng cử vào Quốc hội Hội đồng nhân dân là?

Theo Hiến pháp năm 2013, quyền bầu cử, ứng cử vào Quốc hội Hội đồng nhân dân là?

A. Quyền của mọi công dân. 

B. Chỉ đối với công dân từ 18 tuổi trở lên và từ 21 tuổi trở lên.

C. Chỉ đối với công dân đủ 18 tuổi trở lên và đủ 21 tuổi trở lên

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này