Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014 thì cơ quan nào cấp phép xử lý chất thải nguy hại trong các cơ quan sau?

Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014 thì cơ quan nào cấp phép xử lý chất thải nguy hại trong các cơ quan sau?

A. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cấp tỉnh

B. Bộ Tài nguyên và Môi trường

C. Cơ quan, tổ chức được Bộ Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cấp phép

D. Câu a, b, c đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!