Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014 thì trong trường hợp nào chủ dự án phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014 thì trong trường hợp nào chủ dự án phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường?

A. Không triển khai dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

B. Thay đổi địa điểm thực hiện so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt 

C. Có thay đổi về quy mô, công suất, công nghệ hoặc những thay đổi khác dẫn đến các công trình bảo vệ môi trường không có khả năng giải quyết được các vấn đề môi trường gia tăng

D. Cả a, b, c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!