Theo Luật Đa dạng sinh học năm 2008 thì tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen có nghĩa vụ nào sau đây?

Theo Luật Đa dạng sinh học năm 2008 thì tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen có nghĩa vụ nào sau đây?

A. Tuân thủ các quy định của giấy chứng nhận quyền sở hữu nguồn gen

B. Tuân thủ các quy định của giấy phép kinh doanh nguồn gen

C. Tuân thủ các quy định của giấy phép tiếp cận nguồn gen

D. Tuân thủ các quy định của giấy phép đăng ký kinh doanh

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:54 chiều

Đánh giá chủ đề này