Theo Luật Doanh Nghiệp 2005, tư cách thành viên chấm dứt khi:

Theo Luật Doanh Nghiệp 2005, tư cách thành viên chấm dứt khi:

A. Thành viên đã chuyển hết vốn góp cho người khác

B. Thành viên chết

C. Điều lệ công ty quy định

D. Cả 3 đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này