Theo Luật Doanh Nghiệp 2005, tư cách thành viên của công ty được thành lập khi:

Theo Luật Doanh Nghiệp 2005, tư cách thành viên của công ty được thành lập khi:

A. Góp vốn vào công ty

B. Mua lại phần vốn từ thành viên công ty

C. Hưởng thừa kế từ người để lại di sản là thành viên công ty

D. Cả 3 đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này