Theo Luật doanh nghiệp năm 2005, Doanh nghiệp nhà nước:

Theo Luật doanh nghiệp năm 2005, Doanh nghiệp nhà nước:

A. Không còn tồn tại;

B. Hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn;

C. Hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần;

D. Hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn. 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:54 chiều

Đánh giá chủ đề này