Theo Luật Giáo dục 2019. Chương trình giáo dục được tổ chức thực hiện theo năm học đối với giáo dục nào?

Theo Luật Giáo dục 2019. Chương trình giáo dục được tổ chức thực hiện theo năm học đối với giáo dục nào?

A. Giáo dục thường xuyên và giáo dục phổ thông

B. Giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông

C. Giáo dục mầm non

D. Giáo dục phổ thông

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này