Theo Luật giáo dục 2019. Cơ sở giáo dục mầm non bao gồm?

Theo Luật giáo dục 2019. Cơ sở giáo dục mầm non bao gồm?

A. Trường mầm non, lớp mầm non độc lập

B. Trường mẫu giáo, lớp mẫu giáo độc lập

C. Nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập

D. Tất cả phương án

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này