Theo Luật giáo dục 2019. Cơ sở giáo dục phải công bố công khai chi phí của dụch vụ giáo dục, đào tạo và mức thu phí cho từng năm học đối với cơ sở giáo dục nào?

Theo Luật giáo dục 2019. Cơ sở giáo dục phải công bố công khai chi phí của dụch vụ giáo dục, đào tạo và mức thu phí cho từng năm học đối với cơ sở giáo dục nào?

A. giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông

B. giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên

C. giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên

D. giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này