Theo Luật giáo dục 2019. Đối tượng kiểm định chất lượng giáo dục?

Theo Luật giáo dục 2019. Đối tượng kiểm định chất lượng giáo dục?

A. Tất cả các phương án

B. Cơ sở giáo dục

C. Chương trình đào tạo các trình độ đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học

D. Cơ sở giáo dục đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này