Theo Luật Giáo dục 2019. Giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ?

Theo Luật Giáo dục 2019. Giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ?

A. Đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, đại học và thạc sỹ, tiến sỹ

B. Đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, đại học và thạc sỹ

C. Đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác

D. Đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và đại học

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này